Custom products

定制产品

定制产品
德尔塔生物
共聚物定制合成服务
德尔塔生物 首页>定制产品>定制服务>共聚物定制合成服务
 • 双羧基PEG,HOOC-PEG-COOH,羧酸PEG羧酸

双羧基PEG,HOOC-PEG-COOH,羧酸PEG羧酸

 • 产品别名:

  双羧基PEG,HOOC-PEG-COOH,羧酸PEG羧酸

 • 发布时间:

  2023-12-15 11:58:29

 • 产品规格:

  100mg,500mg,可根据需求定制。大包装产品请咨询客服。

 • 产品纯度:

  ≥95%

 • 产品品牌:

  德尔塔生物

 • 产品货期:

  现货下单后48小时内发货,定制产品4-8周。

 • 运输条件:

  顺丰常规运输

双羧基PEG,HOOC-PEG-COOH,羧酸PEG羧酸
中文名称:羧基PEG羧基, 羧基聚乙二醇羧基
英 文 名:COOH-PEG-COOH, Carboxylic acid PEG Carboxylic acid
分 子 量:
COOH-PEG-COOH,MW:550
COOH-PEG-COOH,MW:750
COOH-PEG-COOH,MW:1000
COOH-PEG-COOH,MW:2000
COOH-PEG-COOH,MW:3400
COOH-PEG-COOH,MW:5000
COOH-PEG-COOH,MW:10000
COOH-PEG-COOH,MW:20000
结构式:
纯  度: ≥95%
保存条件:零下20℃,避光,干燥。
性  状:白色或微黄色粉状制剂
用  途:仅供科研实验使用,不用于诊治
外  观:粘稠液体或者固体粉末,取决于分子量
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。
溶 解 性:溶于大部分有机溶剂,在水中有很好的溶解性
应用简介:双羧基PEG,HOOC-PEG-COOH,羧酸PEG羧酸,羧酸官能化的聚乙二醇(cooh-peg-cooh)是一种双功能PEG衍生物可用于修饰蛋白质、氨基或其他酸反应的化学基团的肽和其他材料。PEG修饰可提高溶解度和稳定性,减少蛋白质和肽的免疫原性。它也可以抑制电荷的分子改性表面的非特异性结合。
     西安德尔塔生物科技有限公司是国内生命科学和生物技术领域试剂供应商,从成立初期就致力于为生命科学和生物技术领域提供优质产品和技术服务,力求将的产品和服务奉献给我们的客户。
主营产品/服务:甲氧基PEG|氨基PEG|羧基PEG|巯基PEG|叠氮PEG|八臂PEG|四臂PEG|活性酯PEG|叶酸PEG|生物素PEG|马来酰亚胺PEG|荧光素PEG|罗丹明PEG|丙烯酸酯PEG|磷脂PEG|琥珀酰亚胺PEG|炔基PEG|羟基PEG|叶酸PEG|硅烷PEG|荧光染料
西安德尔塔生物科技有限公司
:-

销售:.
其他同双官能团PEG的结构式:
名称 结构
HO-PEG-OH
HOOC-PEG-COOH
HOOC-PEG-COOH
HOOC-PEG-COOH
SC-PEG-SC
SCM-PEG-SCM
SPA-PEG-SPA
SS-PEG-SS
ALD-PEG-ALD
ALD-PEG-ALD
ALD-PEG-ALD
NH2-PEG-NH2
NH2-PEG-NH2
MAL-PEG-MAL
MAL-PEG-MAL
HS-PEG-SH
Propargyl-PEG-Propargyl
Allyl -PEG-Allyl
Acryloyl-PEG-Acryloyl
Br-PEG-Br
TEMPO-PEG-TEMPO
OTS-PEG-OTS
N3-PEG- N3
其他羧酸官能化的聚乙二醇:
中文名称
英文名-缩写
分子量
规格
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
5000 Da
1g
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
3400 Da
1g
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
2000 Da
1g
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
10000 Da
1g
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
1000 Da
1g
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
600 Da
1g
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
400 Da
1g
马来酰亚胺PEG羧基
Maleimide PEG Acid, MAL-PEG-COOH
20000 Da
1g
OPSS-PEG羧基
OPSS-PEG-COOH
5000 Da
1g
OPSS-PEG羧基
OPSS-PEG-COOH
3400 Da
1g
OPSS-PEG羧基
OPSS-PEG-COOH
2000 Da
1g
OPSS-PEG羧基
OPSS-PEG-COOH
10000 Da
1g
OPSS-PEG羧基
OPSS-PEG-COOH
1000 Da
1g
OPSS-PEG羧基
OPSS-PEG-COOH
600 Da
1g
OPSS-PEG羧基
OPSS-PEG-COOH
400 Da
1g
碘乙酰基PEG羧基
Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH
5000 Da
1g
碘乙酰基PEG羧基
Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH
3400 Da
1g
碘乙酰基PEG羧基
Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH
2000 Da
1g
碘乙酰基PEG羧基
Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH
1000 Da
1g
碘乙酰基PEG羧基
Iodoacetyl PEG Acid, IA-PEG-COOH
600 Da
1g
VinylsulfonePEG羧基
Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH
5000 Da
1g
VinylsulfonePEG羧基
Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH
3400 Da
1g
VinylsulfonePEG羧基
Vinylsulfone PEG acid, VS-PEG-COOH
2000 Da
1g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
5000 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
2000 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
1000 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
10000 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
20000 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
30000 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
40000 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
750 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
550 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
350 Da
1 g
甲氧基PEG羧基
Carboxylic PEG acid, mPEG-COOH
3000 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
5000 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
3400 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
2000 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
1000 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
10000 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
20000 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
600 Da
1 g
羧基PEG羧基
Carboxylic Acid PEG Acid, HOOC-PEG-COOH
400 Da
1 g
氨基PEG羧基
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH
5000 Da
1 g
氨基PEG羧基
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH
3400 Da
1 g
氨基PEG羧基
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH
2000 Da
1 g
氨基PEG羧基
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH
1000 Da
1 g
氨基PEG羧基
Amino PEG Acid, NH2-PEG-COOH
10000 Da
1 g
活性酯PEG羧基
NHS PEG COOH
5000 Da
1 g
活性酯PEG羧基
NHS PEG COOH
3400 Da
1 g
活性酯PEG羧基
NHS PEG COOH
2000 Da
1 g
FMOC-氨基PEG羧基
Fmoc-NH-PEG-COOH
3400 Da
1 g
丙烯酰PEG羧基
Acryloyl-PEG-COOH
5000 Da
1 g
丙烯酰PEG羧基
Acryloyl-PEG-COOH
3400 Da
1 g
丙烯酰PEG羧基
Acryloyl-PEG-COOH
2000 Da
1 g
丙烯酰PEG羧基
Acryloyl-PEG-COOH
10000 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
5000 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
3400 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
2000 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
10000 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
20000 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
1000 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
600 Da
1 g
生物素PEG羧基
Biotin-PEG-COOH
400 Da
1 g
荧光素PEG羧基
Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH
5000 Da
100mg
荧光素PEG羧基
Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH
3400 Da
100mg
荧光素PEG羧基
Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH
2000 Da
100mg
荧光素PEG羧基
Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH
10000 Da
100mg
荧光素PEG羧基
Fluorescein PEG acid, FITC-PEG-COOH
1000 Da
100mg
罗丹明PEG羧基
Rhodamine PEG Acid, RB-PEG-COOH
5000 Da
100mg
罗丹明PEG羧基
Rhodamine PEG Acid, RB-PEG-COOH
3400 Da
100mg
CY5-PEG羧基
Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH
5000 Da
10mg
CY5-PEG羧基
Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH
3400 Da
10mg
CY5-PEG羧基
Cy5 PEG acid, Cy5-PEG-COOH
2000 Da
10mg
CY3-PEG羧基
Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH
5000 Da
10mg
CY3-PEG羧基
Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH
3400 Da
10mg
CY3-PEG羧基
Cy3 PEG acid, Cy3-PEG-COOH
2000 Da
10mg
硅烷PEG羧基
Silane-PEG-COOH
5000 Da
1 g
硅烷PEG羧基
Silane-PEG-COOH
3400 Da
1 g
硅烷PEG羧基
Silane-PEG-COOH
2000 Da
1 g
硅烷PEG羧基
Silane-PEG-COOH
10000 Da
1 g
硅烷PEG羧基
Diethoxyl silane-PEG-COOH
5000 Da
1 g
硅烷PEG羧基
Monoethoxyl silane-PEG-COOH
5000 Da
1 g
硅烷PEG羧基
Silane-PEG-COOH
1000 Da
1 g
硅烷PEG羧基
Silane-PEG-COOH
600 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
5000 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
3400 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
2000 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
10000 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
1000 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
600 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
400 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
20000 Da
1 g
巯基PEG羧基
Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH
5000 Da
1 g
硫辛酸PEG羧基
Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH
5000 Da
1 g
硫辛酸PEG羧基
Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH
3400 Da
1 g
硫辛酸PEG羧基
Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH
2000 Da
1 g
硫辛酸PEG羧基
Lipoic acid PEG acid, LA-PEG-COOH
10000 Da
1 g
DSPE-PEG羧基
DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH
5000 Da
1 g
DSPE-PEG羧基
DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH
3400 Da
1 g
DSPE-PEG羧基
DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH
2000 Da
1 g
DSPE-PEG羧基
DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH
10000 Da
1 g
DSPE-PEG羧基
DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH
1000 Da
1 g
DSPE-PEG羧基
DSPE PEG Acid, DSPE-PEG-COOH
20000 Da
1 g
胆固醇PEG羧基
Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH
5000 Da
500 mg
胆固醇PEG羧基
Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH
3400 Da
500 mg
胆固醇PEG羧基
Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH
2000 Da
500 mg
胆固醇PEG羧基
Cholesterol PEG acid, CLS-PEG-COOH
10000 Da
500 mg
叠氮PEG羧基
Azido PEG acid, N3-PEG-COOH
5000 Da
1g
叠氮PEG羧基
Azido PEG acid, N3-PEG-COOH
3400 Da
1g
叠氮PEG羧基
Azido PEG acid, N3-PEG-COOH
2000 Da
1g
叠氮PEG羧基
Azido PEG acid, N3-PEG-COOH
10000 Da
1g
叠氮PEG羧基
Azido PEG acid, N3-PEG-COOH
1000 Da
1g
叠氮PEG羧基
Azido PEG acid, N3-PEG-COOH
600 Da
1g
炔烃PEG羧基
Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH
5000 Da
1g
炔烃PEG羧基
Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH
3400 Da
1g
炔烃PEG羧基
Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH
2000 Da
1g
炔烃PEG羧基
Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH
1000 Da
1g
炔烃PEG羧基
Alkyne PEG acid, ALK-PEG-COOH
600 Da
1g
叶酸PEG羧基
Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH
5000 Da
100mg
叶酸PEG羧基
Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH
3400 Da
100mg
叶酸PEG羧基
Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH
2000 Da
100mg
叶酸PEG羧基
Folic acid PEG acid, FA-PEG-COOH
10000 Da
100mg

在线留言

您好,欢迎您访问德尔塔生物官方网站,请留下您的需求,我们会派专业人员为您提供最优的个性化精准产品方案。 并且将严格保密您提交的信息,请放心填写,我们将在收到留言后24小时内向您回复~

*您的姓名:
*您的电话:
*您的需求:
*您的单位:
*验证码

产品推荐